Basis-lovnorm for idrettsråd

 Idrettsråd skal ha lover i samsvar med lovnorm for idrettsråd vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettsråds lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov §§ 8-3 og 2-15. NIFs lov og denne basis-lovnormen skal legges til grunn i alt lovarbeid i idrettsrådet.

I tilfelle idrettsrådet har lovbestemmelser som er i motstrid med NIFs lov, vil idrettsrådets lov være tilsvarende ugyldig. Dette er en ufravikelig basis-lovnorm som inneholder minimum av hva alle idrettsråd må ha i sin lov. Ut over dette kan idrettsrådene legge til det de ønsker og som anses nødvendig for nettopp dette idrettsrådet, så lenge tilleggene ikke strider mot NIFs lov eller bestemmelser, eller mot denne lovnorm. Spesielt vil dette gjelde regler om den interne organisering av idrettsrådet, for eksempel hvordan styret skal sammensettes.

Med dispensasjon fra Idrettsstyret kan det opprettes felles idrettsråd for to eller flere kommuner.

Lovnormene for idretten finner du her: Lovnormer
Powered by: Bloc